POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
F.H.U. "TRAKTOR -SERWIS" Krajewski Marek
(serwis http://www.traktor-serwis.pl/)\


1. Administrator danych.
Administratorem danych jest: F.H.U. "TRAKTOR -SERWIS" Krajewski Marek, Stara Wieś 360, 34-600 Limanowa NIP: 7371000541, REGON: 490432748 (dalej jako „F.H.U. "TRAKTOR -SERWIS" Krajewski Marek”), telefon: (18) 333 90 86, e-mail: biuro@traktor-serwis.pl
Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.


2. Cel przetwarzania.
F.H.U. "TRAKTOR -SERWIS" Krajewski Marek przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: http://sklep.traktor-serwis.pl... (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
Ø zawarcia umowy / złożenia zamówienia,
Ø dokonania rozliczeń,
Ø dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
Ø korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia),
Ø korespondowania z Administratorem,
Ø subskrybowania usług mailingowych (newsletter),
Ø złożenia oferty w odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą,
Ø świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną,
Ø weryfikowania tożsamości Użytkownika,
Ø korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
Ø obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem,
Ø świadczenia obsługi posprzedażowej,
Ø ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika,
Ø rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy,
Ø wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą,


Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas F.H.U. "TRAKTOR -SERWIS" Krajewski Marek przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład nowości, promocji czy wyprzedaży.


3. Rodzaj przetwarzanych danych.
F.H.U. "TRAKTOR -SERWIS" Krajewski Marek przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1) Dokonania zakupów:
Ø imię i nazwisko,
Ø adres e-mail,
Ø płeć,
Ø adres dostawy,
Ø numer telefonu
2) Dane podawane przez Użytkownika opcjonalne:
Ø PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
Ø NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę).
3) W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.


4. Podstawa prawna przetwarzania.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lub:
§ żądanie osoby, której dane dotyczą, podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy (np. zapytanie o ofertę upoważnia Administratora do wykorzystania danych osobowych celem wysłania oferty),
§ realizacji zawartej umowy, jeżeli wymaga ona przetwarzania danych,
§ obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, lub:
§ jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
§ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.


5. Odbiorcy danych. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?
Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: podmioty obsługujące płatności (przelewy24.pl itd.), podmioty świadczące usługi hostingu (nazwa.pl - nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków).
W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl itd.), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:
a) usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pracownikom, pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi.
Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.


6. Czas przechowywania danych osobowych.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki:
a) Strony łączyć będzie umowa, dla której wykonania niezbędnym jest przetwarzanie danych osobowych,
b) jest to koniecznym dla wykazania należytego wykonania umowy przez Administratora,
c) jest to koniecznym dla zabezpieczenia prawnych interesów Administratora, oraz Użytkownika takich jak dochodzenie roszczeń np. z tytułu rękojmi.


7. Prawa Użytkownika.
W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:
1) W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
2) W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
3) W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
4) Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
5) W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe.
6) Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
7) W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.


8. Kontakt w sprawie danych osobowych.
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
1. za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@traktor-serwis.pl
2. telefonicznie: (18) 333 90 86
3. listownie na adres główny: 34-600 Limanowa, Stara Wieś 360, oraz do naszych oddziałów:
Limanowa, ul. J.Marka 11, oraz ul. Krakowska 4a
Nowy Sącz, ul. Młyńska 22
Łososina Dolna, ŁOSOSINA DOLNA 3779. Powierzenie przetwarzania danych.
F.H.U. "TRAKTOR -SERWIS" Krajewski Marek może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z F.H.U. "TRAKTOR -SERWIS" Krajewski Marek, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru, oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od F.H.U. "TRAKTOR -SERWIS" Krajewski Marek (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.


10. Cookies.
Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu


11. Plugin Facebooka.
Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about...
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.


12. Skarga do organu nadzorczego.
Szczegóły związane z trybem wnoszenia skarg dostępne są pod linkiem: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/155